Website Language

واحد بازرگانی

       شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان در حال حاضر در حال تأسیس ایجاد یک شرکت پخش، جهت محصولات خود می­باشد. این واحد در حال تأسیس، فعالیت­های مربوط به خرید شکر خام جهت تصفیه و توزیع محصولات شرکت­های تحت پوشش را عهده  دار خواهد شد.