Website Language

قند ارومیه

شرکت سهامی عام قندارومیه در تاریخ اول مرداد ماه 13469 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وطی شماره 122 مورخ 21/6/1346 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان ارومیه به ثبت رسید واز همان تاریخ شروع به بهره برداری نموده است .شرکت در سال 1384 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1384 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/4/1394 در فرابورس اوراق بهادار پذیرفته شده است .در حال حاضر شرکت قندارومیه جزء واحدهای تجاری وابسته به شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) می باشد .فعالیت اصلی آن در شهر ارومیه کیلومتر 22 جاده ارومیه سلماس واقع است .

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تاسیس واداره کارخانجات به منظور تولید وتهیه شکر ومحصولات قندی از چغندر وشکرخام وملاس و موارد دیگر ،تهیه علوفه و محصولات دیگر از تفاله و ملاس چغندر ومتفرعات آن ،تاسیس و اداره هر نوع کارخانجات تولیدی وفروش فرآورده های تولیدی آنها وایجاد شرکتهای تولیدی وتجاری پخش وتوزیع بمنظور پخش محصولات تولیدی کارخانه وسایر کارخانجات یا شرکتها ویا مشارکت در این گونه شرکتها بطور مستقیم ویا از طریق بورس اوراق بهادار ومبادرت به هرگونه فعالیتهائیکه برای انجام مقاصد بالا ویا تسهیل اجرای مقاصد مزبور ضروری ومفید باشد .

اعضاء هیات مدیره سمت

حسن زنجانی رئیس هیات مدیره

مهدی زنجانی نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل

رامیز زنجانی عضو هیات مدیره

غلامرضا اخباریه عضو هیات مدیره

ایران حضرتی عضو هیات مدیره